Do odrzucenia spadku konieczne jest złożenie właściwego oświadczenia przed notariuszem lub w sądzie rejonowym (sądem właściwym jest sąd rejonowy odpowiedni dla miejsca zamieszkania osoby odrzucającej spadek). Zasadą jest, że takie oświadczenie jest nieodwołalne. Jedyną sytuacją pozwalającą na wycofanie się ze złożonego oświadczenia, jest fakt, że zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby. Z kolei odrzucenie spadku u notariusza dla zachowania ważności wymaga formy aktu notarialnego. Podczas prowadzonego postępowania spadkowego niezbędny jest udział wszystkich spadkobierców jednakowo ustawowych, jak i testamentowych.

W sytuacji, gdy spadkobierca odrzucił spadek jego obecność nie jest konieczna, lecz obecni powinni być jego zstępni. Przed wydaniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz jest zobowiązany do spisania protokołu dziedziczenia przy udziale wszystkich osób zaliczanych do kręgu spadkobierców ustawowych i testamentowych oraz osób, którym spadkodawca przygotował zapisy windykacyjne. Protokół sporządzany przez notariusza stanowi substytut protokołu rozprawy.

W ramach protokołu dziedziczenia umieszcza się takie informacje, jak:

  • zgodną dyspozycję poświadczenia dziedziczenia przez osoby, które biorą udział w spisywaniu protokołu w spisywaniu protokołu;
  • deklarację o istnieniu lub nieistnieniu osób wyłączających już znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczenia wraz z nimi;
  • oznajmienie o znanych testamentach spadkodawcy lub jego braku;
  • oświadczenie, że wcześniej nie zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ani nie toczy się postępowanie w tej sprawie lub nie został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia;
  • deklaracja czy w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub nieruchomość położona za granicą;
  • deklaracja czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne;
  • oświadczenia dotyczące składanych deklaracji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku czy zawartych umów zrzeczenia się dziedziczenia;
  • wzmiankę o informacji udzielonej przez notariusza o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Explore More

Jak budżetowanie może stać się Twoim tajnym narzędziem do bogactwa?

Budżetowanie
23 października, 2023 0 Comments 0 tags

Budżetowanie to kluczowe narzędzie, które przyczynia się do osiągnięcia finansowego sukcesu. Poprzez świadome planowanie i kontrolę wydatków oraz optymalizację budżetu, możemy skutecznie zarządzać swoimi finansami. W artykule przedstawimy różne metody

Co to jest przelew zdefiniowany?

przelew zdefiniowany
2 listopada, 2020 0 Comments 0 tags

W czasach postępującej informatyzacji coraz więcej osób posiada konta bankowe z możliwością dostępu elektronicznego. Dzięki tej opcji oraz komputerowi lub urządzeniu mobilnemu z dostępem do Internetu właściciel konta lub osoby